Webinář Podpora výzkumu a vývoje v ČR

AAVIT vítá debatu o zjednodušení podpory pro český výzkum a vývoj

Digitalizace

AAVIT vítá debatu o zjednodušení podpory pro český výzkum a vývoj

Zástupci AAVIT se účastnili webináře s názvem Podpora výzkumu a vývoje pro české podniky v období 2022+. Kromě zástupců pořadatelské společnosti Deloitte se akce účastnili zajímaví hosté z komunity vědy a výzkumu (VaV).

Nová vláda klade důraz na aplikovaný výzkum

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR Helena Langšádlová na webináři shrnula své zkušenosti nabyté intenzivním jednáním se zástupci VaV komunity po dobu výkonu své současné funkce. Poznamenala, že současná ekonomická realita ČR, kdy zahraniční firmy masivně vyváží své kapitálové zisky, je přirozeným dopadem porevolučního vývoje.

Ujistila však, že navzdory složité fiskální situaci se bude česká vláda snažit vynakládat na podporu výzkumu a vývoje dostatečné množství finančních prostředků. 

Ministryně rovněž významně akcentovala problematiku aplikovaného výzkumu a potřebu dohlížet na to, aby prostředky vynakládané na VaV v co nejvyšší míře sloužily ke komercializaci produktu nebo služby. Vyslovila naději, že se podaří co nejdříve spustit nové operační programy. Závěrem vyzvala zástupce soukromého sektoru, aby přišli s konkrétními řešeními, které pomohou čerpání podpory v oblasti VaV zjednodušit.

Příjemce dotací trápí přebujelá byrokracie

Bohuslav Čížek z pozice ředitele Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR sdělil účastníkům webináře své postřehy z dlouholeté praxe. Poukázal na řadu každodenních komplikací, s kterými se příjemci dotačních titulů v oblasti VaV potýkají. Právě ty je mnohdy od čerpání dotací odrazují.

Mezi ně patří především komplikace spojené s projektovým řízením. Jednotlivé dotační tituly a mnohdy i výzvy mají odlišné podmínky realizace projektu z pohledu vykazování, což vytváří na příjemce výrazný tlak. Především malé a střední podniky mnohdy nedisponují dostatečným administrativním aparátem a čerpání dotací se pro ně může stát kontraproduktivní. Vedle toho jsou české firmy vystavovány kontrole hned tří odlišných institucí, které audit provádí specifickým způsobem. 

Čížek vyslovil jisté výtky k nedostatku dotačních příležitostí pro firmy v oblasti VaV. Reagoval tak na odloženou výzvu národního programu Trend. Navíc se stále čeká na otevření prvních výzev OP TAK.

Rovněž kritizoval nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a vyslovil názor, že ČR má v tomto ohledu deficit proti sousedním zemím typu Polska a Německa. Nedostatečně totiž usnadňuje novým zaměstnancům administrativní proces spojený s pobytem na území ČR.

Forma nesmí u projektu přebít obsah

AAVIT vítá debatu o zjednodušení podpory pro český výzkum a vývoj. Souhlasí, že při realizaci projektů by měl být posílen důraz na obsah na úkor jejich formy. Současná extrémní byrokracie často komplikuje implementaci projektů a torpéduje výzkumné úsilí jejich realizátora. Ten je totiž nucen někdy až otrocky postupovat tak, aby byly naplněny formální nároky poskytovatele dotace, čímž se zmenšuje jeho manévrovací prostor v obsahové části,“ podotýká Jaromír Hanzal, prezident AAVIT.

„V oblasti IT projektů se neflexibilní výklad a rigidní lpění na dodržování byrokratických postupů projevuje díky personální a věcné specifičnosti IT sektoru ještě víc,“ zakončuje Hanzal.