Evropská strategie hospodářské bezpečnosti

Evropská strategie hospodářské bezpečnosti: Klíč k odolné Evropě 

Evropská legislativa

Evropská strategie hospodářské bezpečnosti: Klíč k odolné Evropě 

Evropský komise zveřejnila dne 20. června 2023 důležitý strategický dokument Strategie evropské hospodářské bezpečnosti. Tato strategie stanovuje společný rámec pro dosažení hospodářské bezpečnosti států Evropské unie, která je definována jako schopnost EU odolávat hospodářským šokům a hrozbám při zachování silné a konkurenceschopné ekonomiky. 

V posledních letech byla EU svědkem řady událostí, které poukázaly na její zranitelnost vůči vnějším šokům, jakými jsou například pandemie COVID-19, zvýšené geopolitické napětí nebo kybernetické útoky. Tyto a další nepředvídatelné události odhalují obrovskou závislost Evropy a nesoběstačnost v některých klíčových oblastech ekonomiky. Strategie hospodářské bezpečnosti je proto zásadním krokem k zajištění schopnosti Evropy lépe čelit všem obdobným výzvám a minimalizovat rizika, které se sebou přináší.

Komplexnější přístup k risk managementu

Jedním z hlavních cílů dokumentu je představit metodiku pro identifikaci a hodnocení možných rizik. Toto hodnocení by měla být v odpovědnosti Evropské komise a členských států ve spolupráci s vysokým představitelem EU, případně za přispění soukromého sektoru.  

Strategie se zaměřuje na čtyři konkrétní oblasti, které jsou považovány za zásadní pro hospodářskou bezpečnost EU:

 1. Rizika pro odolnost dodavatelských řetězců, včetně energetické bezpečnosti: Rizika prudkého nárůstu cen, nedostupnosti nebo nedostatku kritických produktů nebo vstupů v EU, mimo jiné včetně produktů souvisejících se zelenou tranzicí Evropy, produktů potřebných pro stabilní a diverzifikované dodávky energie a léčiv. 

 1. Rizika pro fyzickou a kybernetickou bezpečnost kritické infrastruktury: Riziko narušení nebo sabotáže kritických infrastruktur, jako jsou ropovody, podmořské kabely, výroba energie, doprava, elektronické komunikační sítě, které ohrožují bezpečné a spolehlivé poskytování zboží a služeb nebo bezpečnost dat v EU. 

 1. Rizika spojená s technologickou bezpečností a únikem technologií: Riziko ohrožení technologického pokroku EU, technologické konkurenceschopnosti a přístupu ke špičkovým technologiím, únik technologií a posílení narušitelů bezpečnosti (zejména v případě technologií dvojího užití, jako jsou kvantové technologie, pokročilé polovodiče nebo umělá inteligence).

 1. Rizika využití ekonomických závislostí nebo ekonomického nátlaku jako zbraně: Riziko, že se třetí země zaměří na EU, její členské státy a subjekty EU prostřednictvím opatření ovlivňujících obchod nebo investice, aby dosáhly změny politiky spadající do legitimního prostoru pro tvorbu politiky.

3P strategie hospodářské bezpečnosti

Evropská strategie hospodářské bezpečnosti je založena na principu proporcionality a preciznosti, což znamená, že opatření v oblasti hospodářské bezpečnosti by měla být přiměřená rizikům a měla by být zaměřena na specifické oblasti. Strategie poskytuje rámec pro “posouzení a řešení – přiměřeným, přesným a cíleným způsobem – rizik pro hospodářskou bezpečnost EU a zároveň zajišťuje, aby EU zůstala jednou z nejotevřenějších a nejatraktivnějších destinací pro podnikání a investice.”1

 1. PROMOTING: Podpora hospodářské základny a konkurenceschopnosti EU Podpora konkurenceschopnosti EU posílením jednotného trhu, podpora silné a odolné ekonomiky, investice do dovedností a podpora výzkumné, technologické a průmyslové základny EU.
 1. PROTECTING: Ochrana hospodářské bezpečnosti EU
  Ochrany hospodářské bezpečnosti EU prostřednictvím řady stávajících politik a nástrojů a zvážení nových, které by řešily případné nedostatky.
 1. PARTNERING: Posílení partnerství 
  Partnerství s co nejširší škálou partnerů za účelem posílení hospodářské bezpečnosti, mimo jiné prostřednictvím prohlubování a dokončování obchodních dohod, posilování dalších partnerství, posilování mezinárodního hospodářského řádu založeného na pravidlech a mnohostranných institucí, a investování do udržitelného rozvoje. 

Evropská unie si uvědomuje, že v současné geopolitické situaci je právě stabilita a jednota regionu mimořádně zásadní. Strategie hospodářské bezpečnosti bezpochyby představuje jeden z konkrétních kroků k dosažení větší stability a soudržnosti členských států EU. Evropa však nejdřív musí najít způsoby, jak překonat překážky např. v kontextu vnitřních rozporů a nízké vzájemné důvěry členských států, nebo nejednotných fiskálních nástrojů pro financování iniciativ v oblasti hospodářské bezpečnosti. 

Věříme, že navzdory všem překážkám bude tato strategie sloužit jako pevný základ pro dosažení stabilní a odolné ekonomiky EU, která zajistí prosperující budoucnost pro všechny členské státy.   

 1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_363 ↩︎